HF Markets / Hotforex ریبیت | ما همه پیشنهادات ریبیت را می‌شکنیم

HF Markets / Hotforex ریبیت | ما همه پیشنهادات ریبیت را می‌شکنیم

رتبه‌بندی Fxverify
رتبه‌بندی کاربر
نرخ‌های استرداد وجه
ریبیت‌های استرداد وجه به ازای هر پوزیشن بسته پرداخت می‌شود، مگر اینکه به شکل دیگری مشخص شده باشد. 1 لات = معامله 100,000 واحد ارز پایه.

  Micro Premium Auto FIX Zero Spread PAMM Client accounts (Premium Plus) PAMM Client accounts (Premium)
فارکسبه ازای هر لات $4/00به ازای هر لات $3/00به ازای هر لات $1/50به ازای هر لات $1/00
نفت / انرژی‌هابه ازای هر قرارداد $0/50به ازای هر قرارداد $0/25
فلزاتبه ازای هر لات $3/00به ازای هر لات $1/00
سهام / حقوق صاحبان سهامبه ازای هر قرارداد $0/50به ازای هر قرارداد $0/25
شاخص‌هابه ازای هر قرارداد $0/50به ازای هر قرارداد $0/25
ارزهای رمزپایهبه ازای هر قرارداد $0/50به ازای هر قرارداد $0/25
گزینه‌های پرداخت
مستقیم به حساب کارگزار (بعد از رسیدن به 5 دلار)
وجه استردادی هرروز مستقیماً به حساب کارگزار شما واریز می‌شود به شرطی که جمع عایدی‌ها بیش از 5.00 دلار باشد.
استرداد ماهانه
پرداخت‌ها در روز 12 ماه بعد از ماهی که استرداد وجه کسب می‌شود به صورت خودکار صورت می‌گیرد.
  Micro
فارکس به ازای هر لات $4/00
نفت / انرژی‌ها به ازای هر قرارداد $0/50
فلزات به ازای هر لات $3/00
سهام / حقوق صاحبان سهام به ازای هر قرارداد $0/50
شاخص‌ها به ازای هر قرارداد $0/50
ارزهای رمزپایه به ازای هر قرارداد $0/50
گزینه‌های پرداخت
مستقیم به حساب کارگزار (بعد از رسیدن به 5 دلار)
وجه استردادی هرروز مستقیماً به حساب کارگزار شما واریز می‌شود به شرطی که جمع عایدی‌ها بیش از 5.00 دلار باشد.
استرداد ماهانه
پرداخت‌ها در روز 12 ماه بعد از ماهی که استرداد وجه کسب می‌شود به صورت خودکار صورت می‌گیرد.
  Premium
فارکس به ازای هر لات $4/00
نفت / انرژی‌ها به ازای هر قرارداد $0/50
فلزات به ازای هر لات $3/00
سهام / حقوق صاحبان سهام به ازای هر قرارداد $0/50
شاخص‌ها به ازای هر قرارداد $0/50
ارزهای رمزپایه به ازای هر قرارداد $0/50
گزینه‌های پرداخت
مستقیم به حساب کارگزار (بعد از رسیدن به 5 دلار)
وجه استردادی هرروز مستقیماً به حساب کارگزار شما واریز می‌شود به شرطی که جمع عایدی‌ها بیش از 5.00 دلار باشد.
استرداد ماهانه
پرداخت‌ها در روز 12 ماه بعد از ماهی که استرداد وجه کسب می‌شود به صورت خودکار صورت می‌گیرد.
  Auto
فارکس به ازای هر لات $4/00
نفت / انرژی‌ها به ازای هر قرارداد $0/50
فلزات به ازای هر لات $3/00
سهام / حقوق صاحبان سهام به ازای هر قرارداد $0/50
شاخص‌ها به ازای هر قرارداد $0/50
ارزهای رمزپایه به ازای هر قرارداد $0/50
گزینه‌های پرداخت
مستقیم به حساب کارگزار (بعد از رسیدن به 5 دلار)
وجه استردادی هرروز مستقیماً به حساب کارگزار شما واریز می‌شود به شرطی که جمع عایدی‌ها بیش از 5.00 دلار باشد.
استرداد ماهانه
پرداخت‌ها در روز 12 ماه بعد از ماهی که استرداد وجه کسب می‌شود به صورت خودکار صورت می‌گیرد.
  FIX
فارکس به ازای هر لات $3/00
نفت / انرژی‌ها به ازای هر قرارداد $0/50
فلزات به ازای هر لات $3/00
سهام / حقوق صاحبان سهام به ازای هر قرارداد $0/50
شاخص‌ها به ازای هر قرارداد $0/50
ارزهای رمزپایه به ازای هر قرارداد $0/50
گزینه‌های پرداخت
مستقیم به حساب کارگزار (بعد از رسیدن به 5 دلار)
وجه استردادی هرروز مستقیماً به حساب کارگزار شما واریز می‌شود به شرطی که جمع عایدی‌ها بیش از 5.00 دلار باشد.
استرداد ماهانه
پرداخت‌ها در روز 12 ماه بعد از ماهی که استرداد وجه کسب می‌شود به صورت خودکار صورت می‌گیرد.
  Zero Spread
فارکس به ازای هر لات $1/50
نفت / انرژی‌ها به ازای هر قرارداد $0/50
فلزات به ازای هر لات $3/00
سهام / حقوق صاحبان سهام به ازای هر قرارداد $0/50
شاخص‌ها به ازای هر قرارداد $0/50
ارزهای رمزپایه به ازای هر قرارداد $0/50
گزینه‌های پرداخت
مستقیم به حساب کارگزار (بعد از رسیدن به 5 دلار)
وجه استردادی هرروز مستقیماً به حساب کارگزار شما واریز می‌شود به شرطی که جمع عایدی‌ها بیش از 5.00 دلار باشد.
استرداد ماهانه
پرداخت‌ها در روز 12 ماه بعد از ماهی که استرداد وجه کسب می‌شود به صورت خودکار صورت می‌گیرد.
  PAMM Client accounts (Premium Plus)
فارکس به ازای هر لات $1/00
نفت / انرژی‌ها به ازای هر قرارداد $0/25
فلزات به ازای هر لات $1/00
سهام / حقوق صاحبان سهام به ازای هر قرارداد $0/25
شاخص‌ها به ازای هر قرارداد $0/25
ارزهای رمزپایه به ازای هر قرارداد $0/25
گزینه‌های پرداخت
مستقیم به حساب کارگزار (بعد از رسیدن به 5 دلار)
وجه استردادی هرروز مستقیماً به حساب کارگزار شما واریز می‌شود به شرطی که جمع عایدی‌ها بیش از 5.00 دلار باشد.
استرداد ماهانه
پرداخت‌ها در روز 12 ماه بعد از ماهی که استرداد وجه کسب می‌شود به صورت خودکار صورت می‌گیرد.
  PAMM Client accounts (Premium)
فارکس به ازای هر لات $1/00
نفت / انرژی‌ها به ازای هر قرارداد $0/25
فلزات به ازای هر لات $1/00
سهام / حقوق صاحبان سهام به ازای هر قرارداد $0/25
شاخص‌ها به ازای هر قرارداد $0/25
ارزهای رمزپایه به ازای هر قرارداد $0/25
گزینه‌های پرداخت
مستقیم به حساب کارگزار (بعد از رسیدن به 5 دلار)
وجه استردادی هرروز مستقیماً به حساب کارگزار شما واریز می‌شود به شرطی که جمع عایدی‌ها بیش از 5.00 دلار باشد.
استرداد ماهانه
پرداخت‌ها در روز 12 ماه بعد از ماهی که استرداد وجه کسب می‌شود به صورت خودکار صورت می‌گیرد.
*نکات
EXCLUSIVE DEAL! No Pip or time restrictions as with our competitors!

Rebates are not paid to residents of: France, Portugal.

Rebates are not paid on: VIP; PAMM manager; HFCopy Follower; HF Social accounts; hedge trades; and UK Shares trades.

رویه کار

وقتی یک حساب کارگزاری نزد ما باز کنید، کارگزاری بخشی از سود ناشی از اسپرد یا کارمزد را برای هر معامله‌ای که صورت می‌دهید به عنوان پاداشی در قبال ارجاع دادن مشتری به آنها برای ما پرداخت می‌کند. سپس ما بخش اعظم درآمدمان را با شما شریک می‌شویم و در ازای هر معامله‌ای که انجام می‌دهید، یک ریبیت نقدی به نشانه قدردانی از ثبت نام نزد ما به شما پرداخت می‌کنیم. شرایط اسپردها و انجام معامله تغییری نمی‌کند، گویی شما مستقیماً نزد کارگزار حساب باز کرده‌اید. تنها یک تفاوت دارد: شما که مشتری ما هستید وجه نقد بیشتری در هر معامله کسب می‌کنید؛ بدین ترتیب انجام معامله با ما در مقایسه با باز کردن حساب مستقیم نزد کارگزار، سوددهی بیشتری برایتان خواهد داشت.

محاسبه استرداد وجه خود

پیپ
USD
لات‌ها
1
0/1
0/01
معاملات
استرداد وجه
پیپ
$700.00


آیا اسپردها و کارمزدهای بیشتری به حساب من گذاشته می‌شود؟

هرگز! اگر شک دارید، پیشنهاد می‌کنیم مستقیماً تأیید کارگزار را بگیرید.

آیا در معاملات زیان‌ده هم وجهی به من استرداد می‌شود؟

بله

آیا به حسابم دسترسی دارم؟

خیر
نمایه
HF Markets / Hotforex
HF Markets Europe Ltd. is authorized and regulated by the Cyprus Securities Exchange Commission (License Number 183/12) and holds a cross-border license, authorizing the company to provide investment services internationally. The Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) is the supervisory and regulatory authority for Investment Services firms in Cyprus and is a member of the Committee of the European Securities and Markets Authority (ESMA). The company has managed to position itself as the “Forex broker of choice” for traders worldwide in a short span of time since their foundation in 2010. Their policy of providing the best possible trading conditions to its clients, and allowing both scalpers and traders using expert advisors, unrestricted access to its liquidity has helped achieve this.

They offer various accounts, trading software and trading tools to trade Forex and Commodities for individuals, fund managers and institutional customers.

Retail, IB and White Label Clients have the opportunity to access interbank spreads and liquidity via state of the art automated trading platforms.
نام شرکت HF Markets (Europe) Ltd & HF MARKETS LTD & HF Markets SA (PTY) Ltd
سال تأسیس 2010
دفتر مرکزی الجزایر
محل دفاتر اتریش, الجزایر, کامبوج
ارز حساب EUR, USD
بانک وجوه مشتری Barclays Bank, SBM Bank
زبان‌های تحت پشتیبانی عربی, چینی ها, انگلیسی, فرانسوی, آلمانی, یونانی, مجارستانی, اندونزی, ایتالیایی, ژاپنی, کره ای, لهستانی, پرتغالی, رومانیایی, روسی, اسپانیایی, تایلندی, ترکی, ویتنامی, کشور چک
روش‌های تأمین وجه Bank Wire, Credit/Debit Card, iDeal, Neteller, PaySafeCard, Przelewy24, Skrill (Moneybookers), Sofort, Webmoney, Western Union, TrustPay
ابزارهای مالی فارکس, شاخص‌ها, نفت / انرژی‌ها
پشتیبانی 24 ساعته بله
حساب‌های تفکیک‌شده بله
حساب‌های اسلامی بله
مشریان ایالات متحده مورد پذیرش است خیر
مشریان کانادایی مورد پذیرش است خیر
مشریان ژاپنی مورد پذیرش است خیر
نسخه آزمایشی بدون انقضا بله
معامله API بله
انواع حساب‌ها

  Micro Premium Auto FIX Zero Spread PAMM Client accounts (Premium Plus) PAMM Client accounts (Premium)
کارمزدهیچارزهای اصلی $8/0 به ازای هر لات ; سایر $12/0 به ازای هر لات $5/00 به ازای هر طرف در حجم معاملاتی معادل 100هزار دلار آمریکاهیچ
حداکثر اهرم مالی30:1 Cysec; 400:1 Others
اسپرد معمول1/41/80/20/21/0
پلتفرم تلفن همراهMT4 Mobileهیچ
بستر های نرم افزاری تجارتMT4, MT4 MultiTerminal, API Trading , WebTraderMT4, WebTraderPAMM
نوع اسپردVariable SpreadFixed Spread Variable Spread
حداقل واریز5500100500
حداقل حجم معامله0/01
حدهای ضرر متحرکبله
حداکثر سودبری مجازبله
هجینگ مجازبله
حساب‌های اسلامیبلهخیربلهخیر
  Micro
حداکثر اهرم مالی 30:1 Cysec; 400:1 Others
اسپرد معمول 1/4
پلت فرم معاملاتی MT4MT4 MultiTerminalAPI Trading WebTrader
پلتفرم تلفن همراه MT4 Mobile
نوع اسپرد Variable Spread
حداقل واریز 5
حداقل حجم معامله 0/01
حدهای ضرر متحرک بله
حداکثر سودبری مجاز بله
هجینگ مجاز بله
حساب‌های اسلامی بله
  Premium
حداکثر اهرم مالی 30:1 Cysec; 400:1 Others
اسپرد معمول 1/4
پلت فرم معاملاتی MT4MT4 MultiTerminalAPI Trading WebTrader
پلتفرم تلفن همراه MT4 Mobile
نوع اسپرد Variable Spread
حداقل واریز 500
حداقل حجم معامله 0/01
حدهای ضرر متحرک بله
حداکثر سودبری مجاز بله
هجینگ مجاز بله
حساب‌های اسلامی بله
  Auto
حداکثر اهرم مالی 30:1 Cysec; 400:1 Others
اسپرد معمول 1/4
پلت فرم معاملاتی MT4MT4 MultiTerminalAPI Trading WebTrader
پلتفرم تلفن همراه MT4 Mobile
نوع اسپرد Variable Spread
حداقل واریز 500
حداقل حجم معامله 0/01
حدهای ضرر متحرک بله
حداکثر سودبری مجاز بله
هجینگ مجاز بله
حساب‌های اسلامی خیر
  FIX
حداکثر اهرم مالی 30:1 Cysec; 400:1 Others
اسپرد معمول 1/8
پلت فرم معاملاتی MT4MT4 MultiTerminalAPI Trading WebTrader
پلتفرم تلفن همراه MT4 Mobile
نوع اسپرد Fixed Spread
حداقل واریز 500
حداقل حجم معامله 0/01
حدهای ضرر متحرک بله
حداکثر سودبری مجاز بله
هجینگ مجاز بله
حساب‌های اسلامی بله
  Zero Spread
کارمزد ارزهای اصلی $8/0 به ازای هر لات ; سایر $12/0 به ازای هر لات
حداکثر اهرم مالی 30:1 Cysec; 400:1 Others
اسپرد معمول 0/2
پلت فرم معاملاتی MT4WebTrader
پلتفرم تلفن همراه MT4 Mobile
نوع اسپرد Variable Spread
حداقل واریز 100
حداقل حجم معامله 0/01
حدهای ضرر متحرک بله
حداکثر سودبری مجاز بله
هجینگ مجاز بله
حساب‌های اسلامی خیر
  PAMM Client accounts (Premium Plus)
کارمزد $5/00 به ازای هر طرف در حجم معاملاتی معادل 100هزار دلار آمریکا
حداکثر اهرم مالی 30:1 Cysec; 400:1 Others
اسپرد معمول 0/2
پلت فرم معاملاتی PAMM
نوع اسپرد Variable Spread
حداقل واریز 500
حداقل حجم معامله 0/01
حدهای ضرر متحرک بله
حداکثر سودبری مجاز بله
هجینگ مجاز بله
حساب‌های اسلامی خیر
  PAMM Client accounts (Premium)
حداکثر اهرم مالی 30:1 Cysec; 400:1 Others
اسپرد معمول 1/0
پلت فرم معاملاتی PAMM
نوع اسپرد Variable Spread
حداقل واریز 500
حداقل حجم معامله 0/01
حدهای ضرر متحرک بله
حداکثر سودبری مجاز بله
هجینگ مجاز بله
حساب‌های اسلامی خیر
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان در 4 دسته ارائه شده است
قیمت گذاری
4/5 / 5
مقررات
4 / 5
محبوبیت
5 / 5
رتبه‌بندی کاربر
4/1 / 5
منبع: fxverify.com > hf-markets