سفارش‌های معلق .1% کارمزدهای سفارش‌ساز --
سفارشهای فوری .2% کارمزدهای سفارش‌بردار --
جاسازی < />