مقررات

حداقل زمان معامله برنده: 1 دقیقه

معاملات برنده‌ای که کمتر از 1 دقیقه باز باشند از محاسبه عملکرد شما حذف خواهند شد. معاملات بازنده اما همچنان در محاسبه لحاظ خواهد شد.

حداکثر تعداد معامله: 60

تنها 60 معامله واجد شرایط‌تان در محاسبات عملکرد شما لحاظ خواهد شد.

30/00 % برداشت حداکثر سرمایه

حساب های بیشتر از 30/00 % پیک برای برداشت سرمایه واجد شرایط نسیتند.

قوانین وضع شده است تا مطمئن شویم که مسابقات برای همه عادلانه است و جلوی تقلب‌های رایج از جمله استفاده از تأخیرها در فید آزمایشی را بگیریم. با استفاده از تأیید پیامکی و همچنین ردیابی آدرس IP، هر شخص تنها یک بار می‌تواند در مسابقه شرکت کند. 1 بار شرکت به ازای شماره تلفن همراه و 2 شرکت به ازای آدرس IP (برای شرکت‌کنندگانی که در یک مکان هستند) مجاز است.
  • Click here for an explanation of equity drawdown
  • Click here if you have trouble finding your contest password
  • Beginning balance is $5000.00
  • You do not need to register a trading account to collect the winnings. We will contact you via email to send your payment via Paypal, Skrill, Neteller, SticPay, China Union Pay, or cryptocurrency.
  • Trading with EA is NOT allowed. EA's will be disabled automatically.
  • Any symbols may be traded, including cryptocurrencies, indices etc.
  • Hyperactive accounts sending more than 8000 messages daily to the trader server will be automatically deleted.
  • Contest winners are those with the highest profit based on equity at the end of the contest, open positions will be auto-closed for you and marked to market based on the contest end time.
  • We may disqualify anyone for what we view as unfair conduct, in general any trading activity that would not win in a real-world scenario. For example, trading similar but opposing positions as a group using multiple accounts. 
  • The phone number used to verify via SMS must actually work; you must be able to receive a call there in case we need to verify.

جوایز نقدی

جایزه نقدی به ارزش کلی $1000.00 به صورت زیر بین برندگان تقسیم خواهد شد:

1
$500
2
$150
3
$50
4
$40
5
$30
6
$30
7
$20
8
$20
9
$20
10
$20
11
$20
12
$20
13
$20
14
$20
15
$20
16
$20