กำหนดเงินคืน |  RoboForex
ขั้นที่ 1 เปิดบัญชี RoboForex
ผู้ถือบัญชีในปัจจุบัน- โปรดเปิดบัญชีใหม่จาก "พื้นที่ของสมาชิก RoboForex" และให้ป้อน fvsr ในฟิลด์ “รหัสบริษัทในเครือ”
ขั้นที่ 2 เลือกประเภทบัญชี ขั้นที่ 1 เลือกประเภทบัญชี
ขั้นที่ 3 กรอกรายละเอียดบัญชี ขั้นที่ 2 กรอกรายละเอียดบัญชี
นายหน้ารายนี้ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม