Vui lòng đăng nhập vào để truy cập liên kết giới thiệu của bạn và theo dõi các nguồn lực
Điều đó hoạt động như thế nào
Giới thiệu khách hàng cho chúng tôi bằng cách sử dụng liên kết giới thiệu duy nhất của bạn và bạn sẽ nhận về tiền mặt cho các giao dịch của họ và những giao dịch mà họ giới thiệu trong suốt thời gian tồn tại tài khoản của họ!
Tôi nhận được bao nhiêu tiền?
  • Hoàn tiền mặt 15% số tiền kiếm được từ những khách hàng mà bạn giới thiệu.
  • Hoàn tiền mặt 2% số tiền kiếm được từ những khách hàng được người bạn giới thiệu giới thiệu.
  • Hoàn tiền mặt 0.5% số tiền kiếm được từ những khách hàng cấp 3.
* Dựa trên mức hoàn tiền mặt tiêu chuẩn của chúng tôi