Công cụ tính toán mức giảm giá ngoại hối
pip
USD
1
0,1
0,01
Các giao dịch
Hoàn Tiền
pip
700,00 $