(تفاوت قیمتی چیست (هزینه‌ی معامله

تفاوت قیمت یک ابزار مالی (سهام، فارکس و غیره) به تفاوت قیمت بین قیمت استعلام و قیمت مزایده اشاره دارد. تفاوت قیمتی نوعی از هزینه‌ی معامله است که در صورت وجود کمیسیون، همراه با کارمزد است. با توجه به تفاوت قیمت، هر معامله با ضرر شروع می‌شود، زیرا شما با قیمت استعلام درخواست خرید می‌کنید و با قیمت مزایده می‌فروشید.

نمونه‌ی تفاوت قیمتی EUR/USD

 قیمت مزایدهقیمت استعلامتفاوت قیمتی
4 رقم اعشار1.09281.09290.0001 = 1 پیپ
5 رقم اعشار1.092521.092570.00005 = 0.5 پیپ