Thiết lập hoàn lại tiền mặt |  FXTM (Forextime)
Bước 1.Mở một tài khoản FXTM (Forextime)
Chủ Tài Khoản Hiện Tại: 

1. Vui lòng liên hệ Hỗ trợ FXTM qua info@fxtmpartners.com và yêu cầu chỉ định tài khoản giao dịch của bạn theo IB 4900292
2. Trong email vui lòng nêu rõ lý do chuyển đổi: "Rebate service provider" (Nhà cung cấp dịch vụ chiết khấu)
Bước 2. Chọn loại tài khoản Bước 1. Chọn loại tài khoản
Step 3. Select the trading platform Step 2. Select the trading platform
Bước 4. Nhập chi tiết tài khoản của bạn Bước 3. Nhập chi tiết tài khoản của bạn
Nhà môi giới này không cho phép thay đổi ở các tài khoản hiện đang tồn tại. Vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để biết thêm thông tin.