Thiết lập hoàn lại tiền mặt |  ForexTime / FXTM
Bước 1.Mở một tài khoản ForexTime / FXTM
Existing Account Holders - Please login to your MyFXTM profile:
  • Click on My Profile -> User Profile -> Other Details
  • Click Change next to Partner ID and enter 4900292
  • Click Confirm to submit your request
Bước 2. Chọn loại tài khoản Bước 1. Chọn loại tài khoản
Bước 3. Nhập chi tiết tài khoản của bạn Bước 2. Nhập chi tiết tài khoản của bạn
Nhà môi giới này không cho phép thay đổi ở các tài khoản hiện đang tồn tại. Vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để biết thêm thông tin.