Thiết lập hoàn lại tiền mặt |  Tickmill
Bước 1.Mở một tài khoản Tickmill
Tài khoản Mới
Khi được yêu cầu nhập mã IB:
IB42043247 hoặc đối với Tickmill UK IBU78115055
 
Chủ Tài khoản Hiện tại
1. Đăng nhập vào Khu vực khách hàng Tickmill
2. Mở tài khoản giao dịch mới
3. Chọn đối tác giới thiệu mới trong menu thả xuống
4. Nhập vào trường mã IB
IB42043247  hoặc đối với Tickmill UK IBU78115055
Bước 2. Chọn loại tài khoản Bước 1. Chọn loại tài khoản
Bước 3. Chọn nền tảng giao dịch Bước 2. Chọn nền tảng giao dịch
Bước 4. Nhập chi tiết tài khoản của bạn Bước 3. Nhập chi tiết tài khoản của bạn
Nhà môi giới này không cho phép thay đổi ở các tài khoản hiện đang tồn tại. Vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để biết thêm thông tin.