Balancer (V2) (Arbitrum) Đánh giá tổng thể

2,4
Được xếp hạng 148 trên 341 (Cryptocurrency Exchanges)
Đánh giá chung bắt nguồn từ sự tổng hợp các đánh giá ở nhiều hạng mục.
Đánh giá Trọng số
Độ phổ biến
3,6
3
Quy định
0,0
1
Thanh khoản
1,0
1
Xếp hạng về giá
Chưa được đánh giá
1
Tính năng
Chưa được đánh giá
1
Hỗ trợ Khách hàng
Chưa được đánh giá
1

Balancer (V2) (Arbitrum) Quy định / Bảo vệ tiền

Công ty này dường như không được quản lý bởi bất kỳ cơ quan chính phủ nào tại thời điểm này.

Balancer (V2) (Arbitrum) Lưu lượng truy cập web

Website
app.balancer.fi
Số lượt truy cập hàng tháng tự nhiên 202.855 (100%)
Xếp hạng lưu lượng truy cập tự nhiên 123 trên 341 (Cryptocurrency Exchanges)
Số lượt truy cập hàng tháng có trả phí 263 (0%)
Tổng số lượt truy cập hàng tháng 203.118
Tỷ lệ thoát trang 28%
Các trang mỗi truy cập 5,57
Thời lượng truy cập trung bình 00:05:31.0410000

Balancer (V2) (Arbitrum) Hồ Sơ

Hạng mục Cryptocurrency Exchanges
Hạng mục Chính Cryptocurrency Exchanges

Balancer (V2) (Arbitrum) Các Đồng tiền Được hỗ trợ (14)

Các đồng tiền riêng lẻ được hỗ trợ hiện không được Balancer (V2) (Arbitrum) báo cáo.

Balancer (V2) (Arbitrum) Trình tính toán Phí

Các lệnh đang chờ xử lý .1% Phí người tạo ra lệnh --
Lệnh Tức thì .2% Phí người khớp lệnh --
Nhúng < />