Типове поръчки за тъговия във Форекс

Пазарните поръчки са поръчки за незабавна покупка или продажба на следващата налична цена. Пазарните поръчки са бързи, обаче следващата налична цена обаче може да бъде доста по-различна от текущата цена, която трейдърът гледа, особено във времена на волатилност. Това е познато като „подхлъзване“. Правенето на пазарни поръчки по време на волатилност или неликвидност може да доведе до силно „подхлъзване“.

Лимитираните поръчки са поръчки за покупка или продажба, които са ограничени до определена или по-добра цена. За разлика от пазарните поръчки те предлагат пълен контрол върху цената на изпълнение на поръчката. Разбира се, ако цената на поръчката не е налична в момента на изпълнение, поръчката остава неизпълнена.

Какви са различните типове изчакващи поръчки

Изчакващите поръчки са настроени да се изпълняват в бъдеще, когато цената достигне определено ниво. При тях може да бъде зададена дата на изтичане или да бъдат активни до анулиране (GTC). Някои от тях се изпълняват като лимитирани, а други като пазарни, в зависимост от типа им.

Take Profit (вземи печалба) е изчакваща лимитирана поръчка за затваряне на сделка, след като печеливша сделка достигне определена цена.

Trailing stop (трейлинг стоп) е изчакваща поръчка за затваряне на сделка на определен брой пипсове от най-високата достигната цена.

Stop Loss (стоп загуба) е изчакваща пазарна поръчка за затваряне на сделка на следващата налична цена, след като губеща сделка достигне определена цена.

Buy Stop (стоп покупка) е изчакваща пазарна поръчка, поставена над текущата цена за покупка, след като цената се повиши над нея.

Sell Stop (стоп продажба) е изчакваща пазарна поръчка, поставена под текущата цена за продажба, след като цената спадне под нея.

Buy Limit (лимит за покупка) е изчакваща лимитирана поръчка, поставена под текущата цена за покупка, след като цената спадне до нея.

Sell Limit (лимит за продажба) е изчакваща лимитирана поръчка, поставена над текущата цена за продажба, след като цената се повиши до нея.

Stop-Limit (стоп лимит) поръчките функционират като описаните стоп нареждания, просто се изпълняват като лимитирани нареждания.